Gebruikersvoorwaarden Culios

Print        Opslaan

Artikel 1. Registratie op Culios

1.1 Een verzoek tot registratie kun je indienen via de inschrijfpagina op Culios. Bij registratie ben je verplicht om alle als verplicht gemarkeerde informatie naar waarheid en volledig in te vullen. Optionele informatie hoef je niet in te vullen, maar als je deze invult dien je dat eveneens naar waarheid en volledig te doen. Je bent gerechtigd als naam een pseudoniem op te geven, mits dit maar niet in strijd is met artikel 3.3.
1.2. De Aanbieder is gerechtigd om je verzoek te weigeren indien de ingevulde informatie niet juist of niet volledig blijkt te zijn of indien naar het oordeel van Aanbieder registratie niet wenselijk is, bijvoorbeeld omdat je in het verleden verwijderd bent van Culios of de ingevulde informatie doet vermoeden dat sprake is van een valse aanvraag.
1.3 Na acceptatie van je verzoek maakt de Aanbieder een account voor je aan op basis van de ingevulde informatie. Dit account is beveiligd met een wachtwoord, dat je strikt geheim moet houden. Accounts mogen niet worden gedeeld met derden.
1.4 De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord en mag ervan uitgaan dat alles wat iemand doet die zich met de aan jou verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt op de website, onder jouw verantwoordelijkheid en risico gebeurt. Heb je het vermoeden dat een onbevoegd iemand het wachtwoord in handen heeft gekregen, wijzig dan zo snel mogelijk je wachtwoord en/of neem dan zo snel mogelijk contact met de Aanbieder op (via het emailadres abuse@culios.nl). Deze zal dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 2. Algemene regels rond gebruik

2.1 Culios is bedoeld als platform van je inspiratie voor je culinaire leven: "fun met food". De Aanbieder verwacht dan ook van je dat je binnen dit kader blijft bij het gebruik van Culios. De Aanbieder kan je hierop aanspreken indien dit niet het geval lijkt, en bij herhaald voorkomen deze overeenkomst opzeggen.
2.2 Als je fouten of onvolkomenheden in Culios of gebruikte programmatuur aantreft, zul je je best doen deze onder de aandacht van de Aanbieder te brengen door dit te melden op het forum.
2.3 De Aanbieder zal je online ondersteunen bij het gebruik van Culios en bijbehorende programmatuur. De ondersteuning wordt verleend via de pagina "Contact" op Culios. De Aanbieder zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. De Aanbieder kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden, of voor de snelheid waarmee deze worden gegeven.
2.4 Deze gebruiksovereenkomst is in beginsel voor onbepaalde tijd. Je mag deze op elk moment opzeggen (zonder opzegtermijn). De Aanbieder mag deze overeenkomst slechts opzeggen, maar moet een opzegtermijn van twee maanden in acht nemen, behalve in het geval van het eerste lid. Na opzegging mag je Culios niet langer gebruiken.
2.5 De Aanbieder is gerechtigd om haar verplichtingen jegens jou op te schorten dan wel deze overeenkomst op te zeggen als het vermoeden bestaat dat jij in strijd handelt met deze overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende gedragsregels, op welke wijze dan ook, zonder dat de Aanbieder tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 3. Publicatie op Culios

3.1 De Aanbieder geeft je gelegenheid om op diverse manieren teksten en afbeeldingen te publiceren en te bewerken op Culios, en om via een forum en andere middelen berichten te plaatsen voor of te versturen aan anderen, alsmede om een profielpagina van jezelf te beheren (samen: Bijdragen).
3.2 Je bepaalt zelf (behoudens het onderstaande) welk materiaal je wilt publiceren en wanneer. De Aanbieder is je echter geen enkele vergoeding verschuldigd voor je Bijdragen.
3.3 Het is niet toegestaan om in Bijdragen

  • kwaadaardige inhoud (zoals virussen of spyware) of hyperlinks naar externe sites met kwaadaardige inhoud op te nemen;
  • smadelijke, lasterlijke, bedreigende, aanstootgevende, pornografische, discriminerende of haatzaaiende informatie op te nemen;
  • piramidespelen, kettingbrieven, commerciële, charitatieve of ideële boodschappen op te nemen, behalve voor zover in artikel 4 bepaald;
  • je voor te doen als een ander persoon of als een bedrijf dat je niet vertegenwoordigt;
  • de indruk te wekken dat je hulppersoon of vertegenwoordiger van Aanbieder bent,
  • materiaal op te nemen dat inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede begrepen het opnemen van afbeeldingen of hyperlinks daarnaar in Bijdragen zonder toestemming van de rechthebbenden;
  • materiaal op te nemen dat onevenredig veel belasting voor de systemen van Aanbieder vergt;
  • informatie op te nemen over het omzeilen van softwarelicenties, het kraken van hard- of softwarebeveiligingen of activatiesystemen.

3.4 Mocht de Aanbieder een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat door jou aangeleverd materiaal in strijd is met de wet of met één van de in artikel 3.3 of artikel 5 genoemde verboden, dan heeft de Aanbieder eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. De Aanbieder hoeft hierover geen overleg te voeren met jou. In geen geval is de Aanbieder aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
3.5 Je vrijwaart de Aanbieder voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door jou aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.
3.6 Bij bepaalde onderdelen van Culios kunnen aanvullende regels of beperkingen worden gesteld. Deze worden duidelijk vermeld bij de betreffende onderdelen. Je dient deze regels of beperkingen na te leven. In geval van een conflict tussen deze gebruiksovereenkomst en aanvullende regels of beperkingen prevaleren de laatste.
3.7 De Aanbieder mag op elk moment je Bijdragen weghalen, verplaatsen of aanpassen. De Aanbieder is echter niet verplicht om je Bijdragen te controleren, bewerken of monitoren. De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit Bijdragen van anderen.

Artikel 4. Licentie aan de Aanbieder

4.1 Door Bijdragen te publiceren verklaar je dat je daar zelf het volledige en onbeperkte auteursrecht op hebt en dat je bevoegd bent om de hieronder gevraagde licentie te verlenen aan de Aanbieder, zonder bijkomende verplichtingen of beperkingen voor de Aanbieder.
4.2 Voor Bijdragen waarop je niet zelf het auteursrecht hebt, geldt dat je deze alleen mag publiceren op Culios als je toestemming hebt van de rechthebbende, dan wel dat je publicatie onder een wettelijke uitzonderingsbepaling valt. Door publicatie van dergelijke Bijdragen verklaar je dan ook dat dit het geval is.
4.2 Je geeft hierbij de Aanbieder een eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om je Bijdragen te publiceren op Culios en in andere media, zoals boeken, tijdschriften, andere websites. Daaronder valt tevens het recht om je Bijdragen te wijzigen en/of in te korten. De Aanbieder zal zich inspannen om bij publicatie in andere media je vooraf te informeren hierover.
4.3 Je machtigt de Aanbieder hierbij om namens jou in rechte op te treden tegen overname van Bijdragen door derden in de vorm waarop ze op Culios zijn gepubliceerd.
4.4 Je blijft gerechtigd om jouw Bijdragen op andere websites of in andere media te publiceren, maar je mag daarbij de naam van de Aanbieder of Culios niet gebruiken.
4.5 Je ziet hierbij af van enig recht op naamsvermelding bij Bijdragen op Culios, hoewel de Aanbieder zich zal inspannen om je (gebruikers)naam te vermelden bij je Bijdragen als dat redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 5. Commerciële uitingen

5.1 Je mag alleen in de daarvoor aangewezen plaatsen van Culios je bedrijfsnaam noemen of commerciële boodschappen plaatsen, zoals reclame voor je bedrijf of commerciële diensten. Reclame over je bedrijf mag in het forum verder alleen in je onderschrift ("signature"). Het opnemen van contactgegevens voor je bedrijf mag alleen in de door Culios aangewezen plaatsen.
5.2 Bij alle commerciële uitingen die je doet, dien je je houden aan de Nederlandse wetgeving over vergelijkende en misleidende reclame.
5.3 Wanneer je namens een bedrijf registreert, dien je als gebruikersnaam zowel je eigen voor- of achternaam als de bedrijfsnaam op te nemen. Het is niet toegestaan om in je gebruikersnaam of aanverwante gegevens misleidende informatie op te nemen over je bedrijfsvorm of relatie met andere partijen. Ook mag je geen gebruikersnaam kiezen die overeenkomt met de bedrijfsnaam van een ander.
5.4 Het is niet toegestaan om commerciële boodschappen te plaatsen voor derden, zelfs niet wanneer je daartoe door deze derden gemachtigd bent. Wil je advertentieruimte kopen op Culios, neem dan contact op met de Aanbieder.
5.5 De Aanbieder is nimmer partij bij een eventuele overeenkomst tussen gebruikers (of gebruikers en derden) die via Culios tot stand is gekomen. De Aanbieder bemiddelt ook niet bij de afhandeling van een aanbod of reactie daarop op Culios, of bij geschillen die daaruit voortvloeien.

Artikel 6. Verwerking van persoonsgegevens

6.1 De Aanbieder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. De Aanbieder zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen behalve voor zover dat in deze voorwaarden of de apart beschikbaar gestelde privacyverklaring aangegeven staat.
6.2 Je geeft de Aanbieder hierbij toestemming voor elk gebruik van deze persoonsgegevens dat past binnen het kader van deze gebruiksovereenkomst en privacyverklaring.
6.3 Je toestemming kun je op elk moment intrekken. Je eventuele account wordt dan opgeheven en je persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de bestanden van de Aanbieder, afgezien van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn een goede bedrijfsvoering of voor het uitvoeren van een wettelijke plicht van de Aanbieder.
6.4 De Aanbieder hoeft na intrekking van deze toestemming je Bijdragen niet te verwijderen van Culios, tenzij je een bijzondere en zwaarwegende reden hebt om dit te eisen. Bijdragen worden op verzoek geanonimiseerd.
6.5 De Aanbieder zal geen privéberichten van of aan jou lezen of aan derden onthullen tenzij dit nodig is voor een goede technische werking van Culios, er een ernstig vermoeden van strafbare feiten of een voorbereiding daarvan bestaat, of als Aanbieder een gerechtelijk bevel daartoe krijgt.

Artikel 7. Onderhoud en storingen

7.1 De Aanbieder heeft het recht om Culios of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van Culios, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. De Aanbieder zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk laten plaatsvinden op tijdstippen dat Culios relatief weinig gebruikt wordt en je indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. De Aanbieder is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
7.2 De Aanbieder heeft het recht Culios en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal de Aanbieder proberen je daarvan op de hoogte stellen. Omdat Culios door meerdere mensen wordt gebruikt, is het niet mogelijk om alleen voor jou van een bepaalde aanpassing af te zien. De Aanbieder is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van Culios.
7.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat de Aanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van de Aanbieder kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De Aanbieder en haar hulppersonen zijn slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze vergoeding is voorts beperkt tot een bedrag van 10 euro per gebeurtenis.
8.2. De Aanbieder noch haar hulppersonen is aansprakelijk voor enige indirecte schade die jij of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
8.3 Je vrijwaart de Aanbieder voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.
8.4 De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Aanbieder.
8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt.


Artikel 9. Wijzigingen van de overeenkomst

9.1 De Aanbieder heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op Culios. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
9.2 Als je een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wilt accepteren, moet je binnen deze dertig dagen de overeenkomst opzeggen. Je mag Culios dan niet langer gebruiken. Door Culios te gebruiken na deze periode, geef je aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).
9.3 Eventuele door jou aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen jou en de Aanbieder afgesproken is.
9.4 De Aanbieder is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die Culios van haar overneemt.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
10.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
10.4 Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
10.5 Als je de Aanbieder een bericht stuurt, geldt de door Aanbieder ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij jij kunt aantonen dat deze versie niet authentiek is.
10.6 Je zult Aanbieder in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in je naam- of contactgegevens die voor Aanbieder relevant kunnen zijn.

Print        Opslaan

Home
 Mijn Culios  
 Gerechten 
    Culies     
Forum

Inloggen

E-mail adres:


Wachtwoord:

Onthoud mijn e-mail adres

Wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd?